• Agenda ALV 2023

  Agenda 97ste algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2023                                                                                                                         

  1. Opening
  2. Goedkeuring notulen van de 96ste ledenvergadering op 12 december 2022
  3. Ingekomen stukken
  4. Benoeming Harry Noltes als voorzitter VV Maarssen
  5. Bestuursverkiezing: Penningmeester Berdine Kok is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de ALV melden bij secretaris Edwin Groeneveld
  6. Benoeming Jeroen Booij als algemeen bestuurslid (taak: locatiemanager nieuw sportcomplex)
  7. Benoeming Gerben Schreurs als jeugdvoorzitter VV Maarssen
  8. Benoeming Mathijs Klepper en Michiel Wissenburg als leden Jeugdbestuur
  9. Benoeming Kascommissie
  10. Opzet Commissie Sportiviteit en Respect
  11. Voorstel statutenwijziging
  12. Jaarverslagen algemeen en afdelingen
  13. Financieel verslag seizoen 2022-2023
  14. Verslag kascommissie
  15. Vaststellen begroting seizoen 2023-2024
  16. Status omtrent nieuw sportcomplex
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

  De (digitale) stukken voor de ledenvergadering kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvmaarssen.nl.

  Op maandag 20 november 2023 om 20.00 uur zal onze ledenvergadering plaatsvinden in de kantine van VV Maarssen.