• Gedragsregels VV Maarssen

  Inleiding
  Het bestuur van VV Maarssen wil er aan bijdragen dat de leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

  VV Maarssen wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, vrijwilligers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. VV Maarssen is en wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening voetballen. Dit vraagt om duidelijke en eenduidig te interpreteren gedragsregels.

  Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels volgen sancties. Voor iedereen die ons sportcomplex bezoekt zijn de algemene gedragsregels opgesteld (leden, vrijwilligers en bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers en vrijwilligers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

  Het bestuur van VV Maarssen wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden goed laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VV Maarssen een vereniging is om trots op te zijn.

  Namens het Bestuur van VV Maarssen

  Leden en vrijwilligers van onze vereniging
  Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij VV Maarssen wil werken, is van de gedragscode op de hoogte. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij VV Maarssen uitgedragen en nageleefd. We spreken elkaar hierop aan. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Tevens vragen wij aan alle volwassenen die direct met kinderen werken een verklaring van goed gedrag (VOG). Omdat ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit van groot belang vindt, is dit document voor vrijwilligers van VV Maarssen gratis. Wij verwachten dat onze vrijwilligers hier geen probleem mee zullen hebben, aangezien wij allen het belang van de kinderen voorop stellen. De gedragscode gaat over de manier waarop wij met elkaar om willen gaan. De kernwaarden hierbij zijn sportiviteit, respect, eerlijkheid, spelplezier en betrokkenheid. Wie zich niet houdt aan deze gedragscodes krijgt gepaste maatregelen (sancties).

  Het bestuur van VV Maarssen vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van ons voetbalcomplex van toepassing zijn.

  Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander en scheidsrechter geen voetbal.

  1. We sporten met elkaar, ook met de tegenstander en scheidsrechter.
  2. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  3. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter.
  4. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  5. Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
  6. Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
  7. Afspraak is afspraak!
  8. Geef altijd het goede voorbeeld.
  9. Wij pesten niet!
  10. Wij onthouden ons van schuttingtaal.
  11. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.

  Op en rond ons sportcomplex
  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

  1. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  2. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
  3. Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
  4. Supporters geven langs de zijlijn positieve aanmoediging en bemoeien zich niet met de leiding.
  5. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  6. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  7. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  8. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

  Alcohol, tabak en drugs
  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, worden onderstaande zaken apart genoemd:

  1. Het is ten strengste verboden te roken in alle binnen accommodaties (kleedkamers, kantine, hal, bespreekruimtes, toiletten, etc.).
  2. In de kantine geldt het regeringsreglement ‘alcohol in sportkantines’.
  3. Er word geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
  4. Als (anti-)drugsbeleid voor VV Maarssen geldt dat op het terrein en in de gebouwen van VV Maarssen niet wordt getolereerd dat er, in welke vorm dan ook, verdovende middelen worden gebruikt.
  5. Leden en gasten die zich niet aan deze regels houden worden van het terrein verwijderd.

  Sancties
  Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur van de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er wordt gezocht worden naar (taak)straffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

  Overtredingen tegen de spelregels leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod en inname van de spelerspas.

  Gedragsregels per leeftijdscategorie
  Hierna leest u per doelgroep een elftal specifieke gedragsregels. Deze regels komen voort uit de kernwaarden sportiviteit, respect, eerlijkheid, spelplezier en betrokkenheid en vormen.

  O6, O7 (Benjamins & Interne Competitie), O8, O9, O10, O11, O12 en O13
  Wij voetballen met respect voor iedereen en wij vinden sportiviteit en eerlijkheid belangrijk. Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en laten als echte teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club zien.

  1. Wij voetballen graag samen met ons team en met de tegenstander.
  2. Wij zijn blij met een goede, sportieve scheidsrechter die zijn best doet om er een mooie wedstrijd van te maken.
  3. Wij blijven van de spullen van andere spelers af en houden de materialen van de club netjes. Ook zorgen wij dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook die van de tegenstander!).
  4. Wij kennen de spelregels en weten dat de scheidsrechter en onze trainer/begeleider deze ook in de gaten houdt.
  5. Wij willen heel graag, maar eerlijk winnen. Als we verliezen feliciteren we de tegenstander.
  6. Samen met onze tegenstander proberen we er een mooie, leuke wedstrijd van te maken.
  7. Als ik al heel goed kan voetballen help ik de andere spelers om ook beter te worden.
  8. Wij maken veel plezier tijdens de training en de wedstrijden om samen steeds beter te worden.
  9. Voetballers maken graag grapjes, maar het moet wel voor iedereen een leuk grapje zijn.
  10. Wij pesten niet! Ik kom zo veel mogelijk naar de trainingen en wedstrijden, anders zijn er misschien te weinig voetballers om een wedstrijd te spelen.
  11. Wij helpen elkaar om alle afspraken die hierboven staan te volgen.

  O14, O15, O16, O17, O18, O19
  Wij voetballen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel. Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en tonen als echte teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club. Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.

  1. Wij waarderen en tonen respect voor de scheidsrechters, die zich iedere week inzetten voor een eerlijke en sportieve wedstrijd.
  2. Wij respecteren de eigendommen van anderen voetballers en van de voetbalverenigingen.
  3. Wij respecteren de spelregels van het voetbalspel en de beslissingen die de scheidsrechter en trainer/begeleider neemt.
  4. Wij willen op een eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers.
  5. Wij spelen als team en zullen als voetvalvrienden de strijd met onze tegenstanders aangaan. Als teamspelers waarderen wij elkanders kwaliteiten en ondersteunen de minder sterke kanten.
  6. Wij gaan met veel plezier naar wedstrijden en trainingen.
  7. Wij zorgen ervoor dat tijdens de wedstrijd/training dit plezier wordt vergroot door samen te werken aan techniek en samenspel.
  8. Wij zorgen dat kleedkamerhumor leuk is voor iedereen.
  9. Wij pesten niet, want niemand mag de dupe worden van onze grappen. Ook zorgen wij dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook die van de tegenstander!).
  10. Ik kom naar de trainingen en wedstrijden en laat mijn team niet in de steek, anders bel ik op tijd af. In de kleedkamers wordt geen alcohol genuttigd en er wordt niet gerookt. Alcohol onder de 18 is sowieso verboden, evenals het roken in de gehele binnen accommodatie.
  11. Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren.

  Senioren
  Wij voetballen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel. Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en tonen als echte teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club.

  1. Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders en onthouden ons van racistische en beledigende uitlatingen en provocerend gedrag.
  2. Wij waarderen en tonen respect voor de scheidsrechters.
  3. Wij spelen eerlijk en onthouden ons van grensoverschrijdende overtredingen.
  4. Wij respecteren de spelregels van het voetbalspel en de beslissingen die de scheidsrechter en trainer/begeleider/aanvoerder neemt.
  5. Wij respecteren de eigendommen van anderen voetballers en van de voetbalverenigingen.
  6. Wij willen op een eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers.
  7. Een felle, sportieve wedstrijd wordt in de kantine gevierd, waar wij ons ook na afloop zullen gedragen.
  8. In de kleedkamers (en de gehele binnen accommodatie) wordt niet gerookt. Ook zorgen wij dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook die van de tegenstander!).
  9. Wij tonen onze betrokkenheid bij het team door te ondersteunen en assisteren bij teamactiviteiten.
  10. Ik kom zo veel mogelijk naar de trainingen en wedstrijden, anders zijn er misschien te weinig voetballers om een wedstrijd te spelen.
  11. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en steunen elkaar daarin.

  Vrijwilligers
  Vrijwilligers zijn voor onze club van zeer groot belang. Door hun betrokkenheid kunnen er wekelijks vele junioren en senioren deelnemen aan de wedstrijden en trainingen. Om een sportieve en respectvolle voetbalvereniging te zijn, hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie. Vanzelfsprekend zijn er voor hen ook een aantal aandachtspunten.

  1. Vrijwilligers kunnen zich voor allerlei voorkomende taken aanmelden bij de secretaris.
  2. Vrijwilligers stellen zich bereid om allerlei voorkomende verenigingstaken te verrichten zoals schoonmaken, onderhoud en scheidsrechteren.
  3. De vrijwilliger dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  4. De vrijwilliger neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider/aanvoerder van het desbetreffende team of, indien dit niet mogelijk is, met een bestuurslid van de vereniging.
  5. De vrijwilliger fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  6. De vrijwilliger maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  7. De vrijwilliger heeft respect voor anderen en is zuinig op alle materialen van de vereniging.
  8. Vrijwilligers die zich aanmelden voor bepaalde taken worden door het bestuur aangesproken op hun nagekomen afspraken, inzet en gebleken geschiktheid.
  9. Een vrijwilliger maakt geen misbruik van zijn functie.
  10. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid.
  11. Vrijwilligers die direct met kinderen werken zijn verplicht een ‘gratis’ VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen en deze dient in het bezit te zijn van de secretaris.

  Toeschouwers, ouders/verzorgers en bezoekers
  Positieve supporters langs het veld geven de wedstrijd nog meer vreugde, passie en spanning. Zij tonen respect voor spelers, tegenstanders en overige supporters en stimuleren de spelers naar een hoger niveau.

  1. Supporters langs de kant van het veld tonen zich een goed supporter en geven het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld.
  2. Een goede supporter moedigt de spelers positief aan en onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen. Dat is de taak van de trainer/begeleider.
  3. Men blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken en/of buiten de lijnen van het veld.
  4. Men onthoudt zich van commentaar op de leiding (scheidsrechter, grensrechters).
  5. Men houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.
  6. Men helpt de vereniging door kleedkamers, kantine en terrein netjes achter te laten.
  7. Men spreekt elkaar aan op bovenstaande regels en indien nodig wordt het gemeld bij de begeleider van het team of een bestuurslid van de vereniging.
  8. Zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de wedstrijden en zijn regelmatig bereid te rijden naar een uitwedstrijd en de voetbalkleding te wassen.
  9. Ervoor zorgen dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is of afmeld voor een training of een wedstrijd.
  10. Er op toezien dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  11. Ervoor zorgen dat de contributie op tijd wordt voldaan.

  Trainers/leiders
  Voor een positieve, lof uitende trainer en leider loopt een voetballer een stapje harder. Wees die trainer die gerespecteerd wordt om zijn kennis en de positieve uitstraling naar de spelers toe. Wees die leider die spelplezier voorop stelt en na een goede teamprestatie het team complimenteert.

  1. Leiders en trainers communiceren beslissingen helder en duidelijk.
  2. Zij zijn redelijk in hun eisen naar de spelers (tijd, energie, enthousiasme), hierbij rekening houdend met leeftijd, fysieke en mentale capaciteiten van de spelers.
  3. Zij delen de spelers in op basis van vaardigheid en fysieke gesteldheid.
  4. Geven alle spelers de kans om tijdens de wedstrijd en de training aan het spel deel te nemen.
  5. Leren de spelers dat naast spelvreugde en talentontwikkeling, winnen en verliezen onderdeel van het spel is.
  6. Zij gaan met respect met de spelers om. Zij letten op hun taalgebruik en maken geen negatieve opmerkingen die denigrerend voor de spelers zijn.
  7. De trainer/leider draagt zorg voor het materiaal (veiligheid en verzorging). De trainer/leider is verantwoordelijk dat de spelers de kleedkamers schoonmaken na de training/wedstrijd (ook die van de tegenstander!).
  8. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de training wordt rekening gehouden met vaardigheid en fysieke gesteldheid van de spelers.
  9. Zij ontwikkelen teamrespect voor de scheidsrechter, de vaardigheden van de tegenstander en diens trainer/begeleider.
  10. De trainer laat in zijn doen en laten in en buiten het veld een voorbeeld gedrag zien, waar de spelers tegenop kijken en respect tonen.
  11. De trainers en leiders van het team zijn verplicht een ‘gratis’ VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen en deze dient in het bezit te zijn van de secretaris.

  Gedragsregels seksuele intimidatie
  De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. VV Maarssen hanteert de gedragsregels van NOC*NSF.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achtien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
  • Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
  • Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
  • Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.